Quân sự - Công an
 
8 CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮP CHÍP.
3/11/2021 10:39:23 PM
 
Tuyên truyền Nghị định 137 của Chính phủ về công tác quản lý và sử dụng pháo
12/27/2020 9:30:05 PM
CHÍNH PHỦ
________
Số: 137/2020/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020


NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý, sử dụng pháo
______________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng pháo.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo nổ, pháo hoa.
a) Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;
Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ;
Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;
b) Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.
2. Thuốc pháo, bao gồm:
a) Thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra áp suất lớn gây ra tiếng nổ;
b) Thuốc pháo hoa là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo hoa, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và hiệu ứng ánh sáng màu sắc nhưng không gây ra tiếng nổ.
3. Bắn pháo hoa nổ tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 120 m. Ban pháo hoa nổ tầm cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao trên 120 m.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.
3. Người quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.
4. Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.
5. Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định.
6. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, s
 
Thanh niên xã Đại Hợp chấp hành nghiêm khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện
12/12/2020 8:32:00 PM
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-HĐNVQS ngày 09/10/2020 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đại Hợp về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Chiều ngày 10/12/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức đưa các thanh niên trúng sơ tuyển khám nghĩa vụ quân sự đi khám tuyển chính thức tại huyện

Tổng số thanh niên được phát lệnh khám tại huyện trên địa bàn xã là 31 thanh niên, 31/31 thanh niên đã chấp hành nghiêm việc khám tuyển tại huyện đạt tỷ lệ 100%.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã biểu dương các thanh niên đã chấp hành nghiêm việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện. Đồng thời, yêu cầu:

- Các thanh niên tiếp tục phát huy trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc.

- Mỗi gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tiếp tục giáo dục, động viên con em mình chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự.

- Ban chỉ huy quân sự xã quản lý tốt số công dân đã đủ điều kiện sau khám tuyển và thực hiện các bước tuyển quân theo kế hoạch.
 
Công an xã hướng dẫn an toàn giao thông tại cổng trường Tiểu học
11/17/2020 1:40:29 PM
Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường Tiểu học. Công n xã kết hợp với chi đoàn thanh niên trường tiểu học hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh thực hiện đảm bảo an toàn giao thông.
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai kế hoạch sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021
11/6/2020 8:00:11 AM
Ngày 05/11/2020, thực hiện kế hoạch số 40 ngày 09/10/2020 về việc sơ khám tuyển công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại Trạm y tế xã. Về dự và chỉ đạo ở huyện có đ/c Vũ Hải Mến - Phó ban chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ; ở xã có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy- HĐND - UBND - MTTQ xã, cùng các đ/c trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Kết quả đã có 31/38 công dân tham gia khám và có 29/31 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện vào ngày 30/11/2020.
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã họp triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2021
10/21/2020 9:42:49 AM
Chiều ngày 15/10/2020, Hội đồng nghĩa vụ Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tổ chức họp xét tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Dự họp có các đồng chí: trung tá Vũ Hải Mến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; trung tá Nguyễn Huy Ngọc - cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện; cùng toàn thể các thành viên Hội đồng NVQS xã. Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã thông qua danh sách xét duyệt 46 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Qua xét duyệt, Hội đồng thống nhất có 40:công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Bên cạnh đó, để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt hiệu quả và chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đại Hợp đề ra một số giải pháp như: Tiếp tục thực hiện theo phương châm địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó; tăng cường công tác lãnh đạo, của cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thực hiện hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu.
 
Công an xã thu thập thông tin giữ liệu quốc gia dân cư theo đề án 896
10/6/2020 9:43:46 AM
 
Lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã Đại Hợp
2/25/2020 1:51:11 PM
Chiều ngày 25/5/2020 tại hội trường gác 2 UBND xã Đại Hợp tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã Đại Hợp
 
quyet dinh
12/3/2015 10:12:09 AM
thanh lap HDNVQS
 
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
11/4/2015 4:11:00 PM
Ngày 3/11/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
 
1
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay12 
 Hôm qua25
 Tuần này160 
 Tất cả53815 
IP: 35.172.230.154